ISO Perfect
ISO Perfect

ISO Perfect

ISO Perfect е интегрирана информационно-оперативна комуникационна система, която създава, управлява, контролира и съхранява фирмената документация. ISO Perfect моделира в детайли въведената във Вашата организация Система за управление на качеството, съответстваща на международните стандарти ISO и автоматизира всичките нейни елементи и изисквания.
Категория:Етикети: ISO 9001ISO 20000ISO 27000

Описание

Системата притежава регистрационно-контролна част, в която се въвеждат деловодните индекси на компанията и се регистрират в съответствие с тях всички входящо-изходящи и вътрешно оперативни документи. Системата генерира автоматично номера на документите съгласно предварително заложен стериотип. Към всеки регистриран документ могат да се задават срокове за изпълнение, които ISO Perfect контролира. Освен като пасивен наблюдател системата функционира и като комуникатор, като информира по различни начини (е-майл, SMS, звуково и визуално) за различни контролирани събития, просрочени срокове и задачи за изпълнение.

Документнооборотната част на ISO Perfect моделира създадените в компанията по стандарта ISO оперативни процедури и процесни карти, като осигурява информационно коректното спазване на всички стъпки от работните процеси, съответно коректното попълване на кореспондиращата документация, мониторинга на работните процеси и контрола по решенията.

Модула документалистика и архивистика поддържа в дигитален вариант всички образци на документи, които се използват в компанията – молби, заповеди, договори, протоколи, отчети, документи по качеството и др. Всеки служител използва, попълва и разпечатва от системата тези документи, които съответстват на неговия бизнес оперативен профил. Всеки документ изработен чрез ISO Perfect автоматично се регистрира, съхранява и архивира в оригиналния му вид, като в последствие може да бъде повторно използван, разпечатан или одитиран.

ISO Perfect е изградена върху платформата Domino&Notes на IBM, което гарантира възможно най-високи нива на сигурност, надеждност и защита на информацията. Системата идентифицира всеки потребител не само с потребителско име и парола, а и с частен електронен подпис. Всеки служител има предварително дефинирани профили, роли, права на достъп и функционалност, съответстваща на длъжностната му характеристика. Системата генерира динамично персонални екрани при влизането на потребителя, като му предоставя интуитивен потребителски интерфейс и навигация.

ISO Perfect притежава функционалност, покриваща всички специфични изисквания на Системите за управление на качеството по стандартите ISO: Управление на документите; управление на записите; регистър на записите; регистър на договорите; преглед на документите; управление на несъответстващ продукт, коригиращи действия; превантивни действия и др.

ISO Perfect Ви гарантира:

  • мониторинг на работните процеси и контрол по решенията;
  • изчерпателна и коректна документация, съгласно стандартите ISO;
  • подреденост и консистентност на фирменото познание;
  • безпроблемни и автоматизирани одити;
  • дигитални и лесноуправляеми записи, базирани на предврително подготвени образци (бланки);
  • проследими и управляеми процеси;
  • индексирани архиви с възможности за бързо търсене и откриване на необходимата информация;
  • и др..