Софтуерни решения по заявка

Софтуерни решения по заявка

"Решения по заявка" са програмни продукти, предназначени да задоволят конкретни нужди на нашите клиенти, породени от спецификата на тяхната дейност.

Описание

Голяма част от оперативните функции и съпровождащите ги работни процеси, както на административните организации, така и на бизнес компаниите, не могат да се автоматизират и осигурят информационно с конвенционални софтуерни продукти. Необходимо е разработката на специфични решения, които да отговарят на изискванията и работните алгоритми, уникални за клиентската компания. В тази връзка Перфект Плюс предлага цялостна услуга на своите клиенти:

  • обстойно изследване на функционалната и организационна структура;
  • анализ на нуждите на клиента;
  • проектиране и моделиране на системите за автоматизация на дейността и администриране на информационните потоци;
  • разработка на приложните продукти;
  • интеграция със съществуващи системи;
  • внедряване и поддръжка.
Този алгоритъм води до оптимални резултати и максимална удовлетвореност от постигнатата функционалност, в следствие на директната комуникация между проектант и разработчик и пряката отговорност на изпълнителя.

Значителна част от консултантската дейност на Перфект Плюс е насочена към "Решения по заявка".

Комплексни системи
За реализацията на интегрирани решения Перфект Плюс използва най-новите технологии в областта на разработката и проектирането. Стремежът ни е да съчетаем световния опит със специфичните изисквания, които налагат тенденциите в България.Създаването на Комплексни системи, базирани на конвенционални продукти и индивидуални специализирани клиентски решения, изисква постоянно тясно сътрудничество и партньорски взаимоотношения с клиентите и програмно отразяване на техните постоянно променящи се оперативни задачи. Това е основната причина, поради която Перфект Плюс работи в екип с ключовите потребители на системите си като благодарение на качеството и професионализма преодолява разстоянието между бизнеса и технологиите.